© 2017 LINDA WHITNEY

The Bone Reader

Mezzotint - four plates, 2002