© 2017 LINDA WHITNEY

Zebra Caller

Mezzotint - four plates, 2002