© 2017 LINDA WHITNEY

Voodoo Shawoman

Mezzotint - four plates, 2002