© 2017 LINDA WHITNEY

I Won't Tell...

Intaglio - four plates, 1993